Lopende Projecten

 

oktober 2019 – heden

Nadere verkenning ombouw rwzi Ootmarsum van hybride membraaninstallatie naar klassieke nabezinking

 

juni 2019 – heden

Projectleiding realisatie permanente installaties magnesiumdosering AWZI Harnaschpolder en opstellen business case AWZI Houtrust

 

 

maart 2019 – heden
Ontwerpen van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater – De rol van influentdynamiek

In samenwerking met Ellen van Voorthuizen van RoyalHaskoning DHV

januari 2019 – heden

Ondersteuning projectmanagement, inhoudelijke kwaliteitsborging en kennisdeling innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

 

 

september 2016 – heden

Deelname onderzoeksgroep continue aerobe slibkorrel technologie: begeleiding promotie-onderzoek Victor Haaksman

In samenwerking met TU Delft, Royal Haskoning DHV, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Industriewater BV 

 

2019

april 2018 – december 2019

Ondersteuning opstellen werkprogramma Schone Maaswaterketen 2018 – 2022

In samenwerking met Welldra en  partners Schone MaasWaterKeten

 

juni – oktober 2019

Inventarisatie energie- en grondstoffenstromen Waterschappen voor KWR-project Water in de Circulaire Economie (WICE)

 

 

juni 2018 – augustus 2019

Verkenning uitbreiding capaciteit en terugwinning cellulose door zeving rioolwater en/of actief slib rwzi Dalfsen

 

augustus 2017 – juli 2019

Kwaliteitsborging en rapportage Fijnzeving met Papier Industrie Tecnologie (pilot terugwinning cellulose AWZI Leeuwarden)
 

februari 2018 – juli 2019

Projectleiding en inhoudelijke ondersteuning toekomstvisie rwzi’s Eindhoven en Tilburg

In samenwerking met Berend Reitsma van Tauw BV

 

april 2018 – juli 2019

Verkenning verduurzaming AWZI Sloe

 

april – juli 2019

Second Opinion Definitief Ontwerp kostenraming
rwzi Vriezenveen

 

 

april 2015 – mei 2019

Projectleiding full-scale struvietproef AWZI Harnaschplder

 

april 2012 – maart 2019
Werkgroeplid Themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie

 

 

2018

april 2018 – december 2018

Coördinatie en opstellen onderzoeksprogramma
verwijdering microverontreinigingen uit rioolwater
voor Ministerie I&M en STOWA

 

januari 2018 – december 2018

Ondersteuning Regeling Ministerie I&M Demonstratie installaties verwijdering microverontreinigingen uit rioolwater

augustus 2017 – december 2018

Levering inhoudelijke expertise pilot onderzoek eerste fase Gozond water: Nabehandeling effluent rwzi Wervershoof met ozonisatie en membraanfiltratie tbv verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-effluent


augustus 2016 – augustus 2018

Projectleiding fase systeemkeuze, voorbereiding en selectie opdrachtnemer en ondersteuning UAV-GC ontwerptraject nieuwbouw rwzi Weesp

 

februari 2018 – mei 2018

Verkenning investeringen clustering rwzi’s Noord Oost Twente

 

april 2015 – april 2018


Projectleiding werkpakket B Schone Maaswaterketen (praktijkproef PACAS – poederkooldosering in actief slib)

 

 

 

april 2015 – maart 2018
Secretaris Expertgroep Waterfabriek

 

 

februari 2018
Raming investeringen uitbreiding rwzi voor behandeling afvalwater vanuit een bedrijf

februari 2017 – februari 2018

Leveren inhoudelijke ondersteuning opstellen ontwikkelagenda grondstoffen en opstellen business cases terugwinnining cellulose AWZI Zeewolde en slibvergisting AWZI Almere

 

2017

april 2016 – juli 2017
Verkenning terugwinning cellulose uit afvalwater voor AWZI’s Zeewolde, Almere en Lelystad

november 2016 – juni 2017

Leveren technologische expertise verbetermaatregelen rwzi Soest (Basis Waterketenplan Afvalwaterkring Baarn – Soest)

In samenwerking met Broks-Messelaar Constultancy

augustus 2016 – maart 2017
Quickscan varianten MBR Ootmarsum

(uitwerking en vergelijking hybride MBR, hybride Nereda® en traditioneel systeem)

 

 

2016

 

augustus 2016 – oktober 2016

Berekening kosten effluentnabehandeling AWZI Nieuwe Waterweg ihkv studie naar centrale behandeling afvalwater glastuinbouw

juni – juli 2016
Bepalen invloed effluentkwaliteit AWZI Kemira overschakeling koper-AMD-plant naar bio-AMD-plant

 

november 2015 – juli 2016

Leveren technologische expertise verbetermaatregelen rwzi Woudenberg (Basis Waterketenplan Afvalwaterkring Woudenberg)

In samenwerking met Broks-Messelaar Constultancy

juli 2014 –mei 2016
Projectleiding en rapportage onderzoek terugwinning cellulose uit primair slib

 

 2015

 

november – december 2015

 

Begeleiden en leveren inhoudelijke expertise workshop terugwinning cellulose uit afvalwater

 

Voor Waterkacht: samenwerkingsverband van de waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland en Rijn en IJssel

 

  

mei 2015 – november 2015

Opstellen schetsontwerpen inpassing aerobe slibkorreltechnologie op AWZI Harnaschpolder

  


juli 2014 – juli 2015
Verwijdering van micro-verontreinigingen uit afvalwater 
Een vertaling van kennis en ervaringen

uit Duitsland en Zwitserland 
In samenwerking met Grontmij Köln GmbH 

 

  

september 2014 – mei 2015

Verkenning inpassen Nereda® systeem op AWZI Harnaschpolder

In samenwerking met Tauw en RHDHV


januari 2014 – mei 2015
Ondersteunen opstellen plan van aanpak en opzet project 

De Schone Maaswaterketen
 


maart 2010 – april 2015
Contentmanagement STOWA Themawebsite 
Water en Energie
 


juli 2014 – maart 2015
Projectleiding ontwerp
stuvietinstallatie AWZI Harnaschpolder
 


september 2014 – maart 2015

Optimalisatie SLIK-installatie voor behandeling ziekenhuisafvalwater van de Isala Klinieken te Zwolle

  
 2014
  

december 2013 – november 2014
Minder hard water – meer profijt

Analyse effecten centrale ontharding drinkwater op de (afval)waterketen

 

  

juni 2014 – september 2014

Indicatieve kostenberekening nabehandeling RWZI-effluent 
tot MTR+ kwaliteit


januari 2014 – september 2014
Studie Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik
I.s.m. Jan IJzerman en Arjen Brinkmann
 
 

oktober 2012- september 2014
Demosite behandeling afvalwater Antonius Ziekenhuis Sneek

Opstellen van het Programma van Eisen (PvE) en ondersteuning van de projectgroep in de
realisatie van de demosite door Landustrie


mei 2014 – september 2014

Berekening effluentkwaliteit AWZI Kemira door behandeling afvalwater toekomstige Centrale Slibverwerking Rotterdam
 


november 2013 – juni 2014
Opstellen business cases
 stuvietinstallaties AWZI’s Harnaschpolder en Houtrust
 


januari 2014 – juni 2014

Analyse Business Cases Cellulose uit Afvalwater
 


oktober 2013- februari 2014
Ondersteuning Benchmark afvalwaterzuiveringen Harnaschpolder, Groote lucht, Nieuwe Waterweg en 
Amsterdam West
 

oktober 2013 – februari 2014

Voorontwerp synergie AWZI Parenco en RWZI Renkum op het gebied van verwerking van afvalwater en slibverwerking.


In samenwerking met Tauw BV

 

 


juni 2013 – februari 2014

Heropstart SLIK-installatie voor behandeling ziekenhuisafvalwater van de Isala Klinieken te Zwolle
 

  
 2013
  
augustus 2013 – oktober 2013
Technologische ondersteuning
BVP-tender vernieuwbouw rwzi’s Putte en Ossendrecht

oktober 2012 – juli 2013
Renovatie AWZI Kemira ten behoeve van behandeling afvalwater Centrale Slibverwerking Rotterdam
 

 


feb 2013 – juni 2013

Verkenning synergie AWZI Parenco en RWZI Renkum op het gebied van verwerking van afvalwater en slib-verwerking: 
Opstellen plan van aanpak voor onderzoek naar en realisatie van deze synergie en ondersteuning subsidie-aanvraag
 

 


augustus 2011 – mei 2013

Vertegenwoordiging STOWA in project 
Nieuwe Stoffen waterketen Limburg’

In samenwerking met Anja Derksen


juni 2012 – mei 2013

 

Effluentverbetering RWZI Garmerwolde, Waterschap Noorderzijlvest: De Combinatie GMB Civiel B.V. – Imtech Infra B.V. realiseert op RWZI Garmerwolde een parallelle uitbreiding met een Nereda® installatie en verbetermaatregelen in de bestaande RWZI in samenwerking met Witteveen+Bos en RHDHV.


Mirabella Mulder vervulde in dit project de rol van effluentcoach. Zij was verantwoordelijk voor een optimale afstemming van de werkzaamheden van de combinatie op het gebied van ontwerp en realisatie en de bedrijfsvoering van de RWZI, om te borgen dat het effluent van RWZI Garmerwolde gedurende de bouwwerkzaamheden aan de vereiste kwaliteit voldeed
 


dec 2011 – mei 2013

Projectleiding opstellen Integraal Zuiverings Plan (IZP)


In het Integraal ZuiveringsPlan (IZP) zijn voor de periode tot 2025 de beleidskaders vastgelegd voor de wijze waarop het afvalwater in de toekomst getransporteerd en gezuiverd wordt in het beheergebied van Wetterskip Fryslân op het gebied van kosten, opbrengsten, duurzaamheid, waterkwaliteit en innovatie. Mirabella Mulder was verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement inclusief bestuurlijke afstemming
(detachering via YER Interim Management)

 

 

november 2012 – jan 2013

Inbrengen afvalwaterexpertise voor LCA-berekeningen routes slibverwerking communaal zuiveringslib

In samenwerking met Aiforo
 

  
 2012
  


sep 2012- nov 2012

Ondersteuning opstellen aanbieding BVP-tender renovatie AWZI de Groote Zaag op het gebied van technologie, opstellen scope, risico- en kansendossier en projectbekwaamheid
 


feb 2012 – september 2012

Onderzoek toekomstige afvalwaterzuivering Centrale SlibverwerkingRotterdam voor GMB BioEnergie
 


juli 2012 – september 2012

Inbrengen afvalwaterexpertise voor ketenanalyse van struvietproductie uit communaal afvalwater en terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding
 


oktober 2011 – augustus 2012

Opstellen model milieuimpact en energiebehoefte communale
afvalwaterzuivering
 


feb 2012 – mei 2012

Ondersteuning GMB Civiel voor het opstellen van de aanbieding BVP-tender optimalisatie sliblijn rwzi
Apeldoorn op het gebied van technologie en schrijven risico- en
kansendossier

 


dec 2009 – april 2012

Ondersteuning realisatie, opstart en onderzoek incl. eindrapportage demonstratie-installatie SLIK op het gebied van technologie en projectmanagement
 

dec 2009 – februari 2012

Projectmanagement SOURCE

  
 2011
  


feb 2011 – december 2011

Inbrengen inhoudelijke expertise GER-waarden en milieuimpactscores hulpstoffen in de waterketen
 

Rijkswaterstaat


• oktober 2010 – mei 2011

Opstellen kostenbijlage scenario’s voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater

• oktober 2011

Opstellen projectomschrijving uniformeren Europese uitgangspunten kostenberekeningen verwijdering geneesmiddelen uit afvalwater
 


maart 2011 – juli 2011

Technologische inbreng heroverweging amoveren rwzi’s Putte en Ossendrecht

In samenwerking met MWH en IV-Water
 


oktober 2010 – april 2011

Technologische inbreng review rwzi Garmerwolde

In samenwerking met IMD, MWH, GMB en de Zeven Deugden
 


sep 2010 – april 2011

Evaluatie beleid inzet reststoffen in gistingstanks van rwzi’s
 

Ministerie I&M

sep 2010 – mei 2011

 

Technologische inbreng zuivering geneesmiddelen uit afvalwater

In samenwerking met Grontmij Nederland


• juni 2010 – mei 2011

Coördinatie deelprojecten verbouw rwzi Horstermeer en ondersteuning projectmanagement effluentnabehandeling met 1-STEP®filtratie

• oktober 2010 – mei 2011

Opstellen omschakelplan aanpassing rwzi Horstermeer

• oktober 2010 – mei 2011

Opstellen visie slibgisting en biogasverwerking
 

AgentschapNL

 


• juni 2010 – april 2011

Projectmanagement en technologische inbreng project Afvalwaterzuivering: energie onder 1 noemer

In samenwerking met MWH en KWR

• sep 2010 – nov 2010

Inventarisatie informatiebehoefte energie in afvalwaterzuivering
 


dec 2009 – april 2011

Projectleiding bouw en opstart pilot effluentnabehandeling met olivijn voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Eem

In samenwerking met Grontmij Nederland

  
 2010
  


• jan 2010 – april 2010

Ondersteuning afronding definitief ontwerp rwzi Horstermeer

• feb 2010 – aug 2010

Opstellen specifiek calamiteitenplan lekkage profielwikkelbuizen rwzi Amsterdam West
 


jan 2010 – sep 2010

Opstellen Masterplannen Water en Energie

In samenwerking met KWR en Grontmij Nederland
 


april 2010 – september 2010

Ondersteuning BC terugwinning fosfaat en struviet uit afvalwater en inventarisatie fosfaathergebruik
 

Typ hier je tekst

 

Typ hier je tekst

Typ hier je tekst

Typ hier je tekst