Visie en Levensloop

 

 

Projecten bij Mirabella Mulder Waste Water Management zijn gefundeerd op drie centrale pijlers:

  • Duurzaamheid
  • Bedrijfsvoering
  • Kosten

Iemand die de levens- en werkervaring van Mirabella Mulder kent zal deze drie pijlers herkennen. Een korte impressie van haar levensloop:

 

Na afronding van het VWO heeft Mirabella Mulder van 1993-1997 HBO-Milieukunde gestudeerd aan het Van Hall Instituut te Groningen/Leeuwarden. De studie milieukunde was een zeer bewuste keuze. Mirabella wilde graag haar steentje bijdragen aan een beter milieu in een tijd dat milieuproblemen als zure regen, smog, broeikaseffect en het verdwijnen van de ozonlaag in het nieuws kwamen. Het begrip duurzame ontwikkeling sprak haar bijzonder aan. Ze raakte erg onder de indruk van de zienswijzen van de club van Rome, die in de jaren zeventig al een erg vooruitziende blik hadden. In een wereld waar alles mocht en kon en de grenzen tot aan de hemel leken te reiken, brachten zij de onpopulaire boodschap naar buiten dat, als we onze levensstijl niet zouden veranderen, de aarde over 50 jaar zo uitgeput en vervuild zou zijn dat we er niet meer zouden kunnen wonen. Laat staan dat onze kinderen in de toekomst zouden kunnen doen, wat wij als huidige bewoners van de planeet aarde graag deden. Grondstoffen zoals fossiele brandstoffen zouden opraken; rivieren, bodem en lucht zouden sterk vervuilen; miljoenen dieren en planten zouden uitsterven totdat er uiteindelijk geen plaats meer zou zijn voor een “humaan bestaan”.

 

Mirabella leerde tijdens haar studie dat er gelukkig meer mensen de boodschap van de club van Rome serieus namen en milieuproblemen te lijf zijn gegaan, waardoor deze zijn verminderd danwel opgelost. Soms door gedragsverandering, maar veelal door de inzet van nieuwe, schone technologieën: om te komen tot een duurzame ontwikkeling met respect voor de natuurlijke rijkdommen water, lucht, dier- en plantensoorten, landschap en menselijke gezondheid, is innovatie nodig, zowel wat de producten en hun toepassing betreft als wat de productie- en beheersmethoden aangaan. Dit milieutechnologisch concept sprak Mirabella erg aan.

 

In haar studie heeft Mirabella veel kennis opgedaan over milieutechnologie; een manier om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. De keuze voor de specialisatie Milieutechnologie was niet moeilijk. Mirabella kan erg enthousiast worden over grote installaties, ingewikkelde werktuigbouwkundige tekeningen en grote complexe pijpleidingnetwerken; zij bezit met andere woorden een echt “techneutenhart”. In haar stages en afstudeeropdracht heeft zij zich dan ook bezig gehouden met luchtemissiemetingen, afvalwaterzuivering van slachterijen in Finland en terugwinning van zwavel uit rookgassen.

 

Na haar studie is zij in juni 1997 aan de slag gegaan als milieutechnoloog bij de Dienst Waterbeheer en Riolering in Amsterdam (DWR, nu Waternet). De eerste twee jaar heeft zij zich bij DWR bezig gehouden met procesbeheersing en procesoptimalisatie van met name slibverwerkingsprocessen zoals slibgisting, slibontwatering en slibdroging. Ook heeft zij geurmetingen en geuronderzoek verricht aan de grote rwzi Amsterdam Oost. Vanaf 1999 is zij betrokken geweest bij de realisatie van de rwzi Amsterdam West, één van de grootste zuiveringen van Nederland met een capaciteit van circa 1 miljoen vervuilingseenheden. Eerst als technoloog, vervolgens als projectleider ontwerp, aansluitend als hoofd directievoering UAV gedurende de bouw en tenslotte als projectmanager gedurende de opstart en de nazorg van dit megaproject.

 

Door het project “realisatie rwzi Amsterdam West” heeft Mirabella ervaring opgedaan op technologisch gebied, maar ook met de broodnodige integratie van alle betrokken disciplines: civiel, werktuigbouw, elektrotechniek, automatisering en alle andere zaken die bij een project van deze omvang komen kijken zoals MER- en vergunningprocedures, aanbestedings- en gunningstrajecten, bouwplaatsmanagement, opstart- en omschakelplannen en organisatorische afstemming tussen aannemers, adviseurs en bedrijfsvoerders.

Bedrijfsgebouw rwzi Amsterdam West 
(Bron: Witteveen+Bos)

 

Na deze intensieve periode heeft Mirabella in 2007 de wereld rondgereisd om bij te komen van deze, soms harde, leerschool; haar blik te verruimen en zich verder te oriënteren op haar toekomst. Na deze wereldreis is zij in december 2007 aan de slag gegaan bij Grontmij Nederland, cluster Infrastructuur en Milieu, als adviseur/ projectleider.

 

Bij Grontmij heeft zij veel verschillende projecten gedaan uiteenlopend van optimalisatie, ontwerp en beleidsstudies voor communale afvalwaterzuivering tot ontwerp- en projectmanagement van innovatieve projecten voor bijvoorbeeld de behandeling van ziekenhuisafvalwater en een studie om te komen tot een klimaatneutralere waterketen.

 

Per 1 november 2009 heeft Mirabella haar eigen bedrijf opgericht: Mirabella Mulder Waste Water Management. Dit bedrijf richt zich vanuit een technologisch perspectief op een duurzame afvalwaterketen door projecten te ondersteunen en te realiseren op het gebied van:

 

Verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Onafhankelijke expertise op het gebied van pilot-onderzoek, ontwerp en realisatie

 

Terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater
Ontwikkeling en realisatie van milieuvriendelijke concepten in de (afval)waterketen 

 

Professioneel projectmanagement

Integrale aanpak voor alle fasen van initiatief en ontwerp tot en met opstart en nazorg 

 

Systeemkeuze, ontwerp en procesoptimalisatie van rwzi’s

Communale afvalwatertechnolgie: Deskundig, duurzaam en robuust

 

Hierbij wordt gestreefd naar een zo vriendelijk mogelijke bedrijfsvoering tegen acceptabele kosten. In de projecten die Mirabella Mulder Waste Water Management momenteel uitvoert staat maatwerk centraal. Overleg met de bedrijfsvoerders die dag in dag uit met een bepaald ontwerp en bijbehorende installaties te maken krijgen, is volgens Mirabella essentieel: “Zij zijn immers de mensen die tot hun enkels in de drek staan als een ontwerp niet juist is vervaardigd of onjuist is gerealiseerd. Als projectmanager opstart bij rwzi Amsterdam West ben ik regelmatig letterlijk geconfronteerd met zaken die we anders zouden doen als we het maar geweten hadden. Ook al stond ik regelmatig “mee te scheppen” en pompen te ontstoppen; op dat moment vraag je je echt af: hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Het leren van fouten is misschien wel de belangrijkste ervaring die ik in Amsterdam heb opgedaan.”

 

Voor meer informatie over de genoemde en andere projecten surf naar dan verder naar één van de kennisgebieden van Mirabella Mulder Waste Water Management: Projectmanagement, Microverontreinigingen, Energie en Grondstoffen uit afvalwater of Afvalwatertechnologie. Voor het opvragen van een uitgebeid CV van Mirabella Mulder klik hier om contact op te nemen.