Samenwerking rwzi Amsterdam West en Afval Energie Centrale

 

De huidige locatie van de rwzi Amsterdam in het Westelijk Havengebied is niet toevallig gekozen. Bij de zoektocht naar een locatie in dit gebied voor de nieuwe zuivering in 1999 is intensief contact geweest tussen de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) en het Afval Energie Bedrijf (AEB) om te bekijken op welke wijze maximale synergie tussen de twee organisaties kon worden bewerkstelligd. Er is uitgebreid gekeken naar uitwisseling van alle mogelijke afval- en energiestromen. Omdat de potentie van deze uitwisselingsmogelijkheden sterk afneemt naarmate de rwzi en de afvalverbranding ver uit elkaar zijn gelegen, is er gekozen voor de huidige ietwat krappe locatie van de rwzi Amsterdam West tegenover de Afval Energie Centrale (AEC).

 

Tijdens het onderzoek en de realisatie van de samenwerking zijn een aantal synergiekoppelingen afgevallen vanwege met name allerlei praktische bezwaren, zoals het gebruiken van de afgezogen stankhoudende lucht van de rwzi als verbrandingslucht in de ovens en het opwarmen van het influent van de rwzi met koelwater van de AEC.

 

Vier synergiekoppelingen zijn daadwerkelijk gerealiseerd en zijn qua grootte en aantal koppelingen uniek:

  • Meeverbranding van mechanisch ontwaterd slib in de ovens van de AEC
  • Verwerking van biogas van de rwzi door de AEC, waarbij het totale energetische rendement vele malen hoger ligt dan bij verwerking op de rwzi.
  • Teruglevering van restwarmte van de AEC voor verwarming van de gistingstanks en de gebouwen van de rwzi
  • Levering van elektriciteit van de AEC aan de rwzi

 

In de slibontwatering van de rwzi Amsterdam West en op de overige drie ontwateringsinstallaties te Amstelveen, Hilversum en Horstermeer van Waternet wordt circa 105.000 ton ontwaterd slib geproduceerd. Al dit ontwaterd slib wordt verwerkt in de AEC. Het mechanisch ontwaterde slib wordt ‘boven’ in de afvalovens van de vier verbrandingslijnen geïnjecteerd om vervolgens samen met het overige afval verbrand te worden op het rooster. Het bijstoken van zuiveringsslib heeft nauwelijks effect op de emmisies van deze ovens en leidt niet tot verdringing van de verbranding van huisvuil . Dat geldt ook voor de emissie van kwik, een element dat ook voorkomt in zuiveringsslib en dat voor 90% wordt verwijderd door de rookgasreiniging van de afvaloven.

 

Verder wordt er elke dag circa 25.000 Nm3 aan biogas van de rwzi Amsterdam West omgezet in elektriciteit en warmte door gasmotoren die bij de AEC zijn gesitueerd. Het energetisch rendement wat bij de AEC wordt bereikt, is vele malen hoger dan normaal gebruikelijk op een rwzi. Bij biogasverwerking op een rwzi wordt een overall energetisch jaarrendement van circa 55% bereikt. In dit geval is dit meer dan 90%. Dit komt omdat door de samenwerking tussen de rwzi en de AEC het mogelijk is om alle geproduceerde warmte het hele jaar door te benutten. Dit geldt voor warmte aanwezig in het koelwater, maar ook de warmte in de verbrandingsgassen van de gasmotoren. Op deze wijze wordt 94% van de hoeveelheid energie in het biogas benut, waardoor er jaarlijks 14.500 ton minder CO2 in het milieu terecht komt.


De electriciteit die door de gasmotoren wordt geproduceerd, wordt gekoppeld aan het elektriciteitsnet van AEB, welke weer elektriciteit levert aan het landelijke net. Een deel van de elektriciteit (25.000 MWh/jaar) gaat via een directe kabelverbinding terug naar de rwzi. De vrijkomende warmte wordt deels teruggeleverd aan de rwzi Amsterdam West en deels aan Westpoort Warmte bv. De teruggeleverde warmte wordt op de rwzi gebruikt voor het op temperatuur brengen en houden van de gistingtanks (30 graden celsius) en voor het verwarmen van de ruimten in het kantoor en bedrijfsgebouwen.

Mirabella Mulder is in 1999 begonnen met het uitvoeren van het eerste onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de Dienst Watebeheer Riolering en het Afval Energie Bedrijf. In de daaropvolgende jaren was zij als projectmanager Realisatie rwzi Amsterdam West verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de koppelingen en heeft zij de beherende organisatie ondersteund bij de contractvorming tussen beide partijen.