Realisatie rwzi Amsterdam West

  

De rwzi Amsterdam West is gelegen in het Westelijk Havengebied van Amsterdam tegenover de Afval Energie Centrale en heeft een capaciteit van circa 1 miljoen vervuilingseenheden. In zeven biologische straten wordt gemiddeld 200.000 m3 afvalwater per dag behandeld; in pieksituaties tot 30.000 m3/uur.

rwzi Amsterdam West (Bron: Waternet)

 

Met de ingebruikname van rwzi Amsterdam West in 2005 en 2006 zijn de verouderde zuiveringen in het oosten en zuiden van de stad buiten bedrijf gesteld. Om het afvalwater naar de nieuwe rwzi te krijgen, is circa 49 kilometer aan ondergrondse persleidingen dwars door Amsterdam aangelegd. Het rioolwater gaat eerst via de bestaande rioolinfrastructuur naar de oude rwzi-locaties in Amsterdam Oost en Zuid. Daar wordt het opgevangen. Vervolgens gaat het via de nieuw aangelegde persleidingen naar de rwzi Amsterdam West. Vier krachtige boostergemalen jagen het water met een druk van 1 bar door deze leidingen.

De sliblijn behandelt niet alleen het slib van rwzi Amsterdam West zelf maar ook van de 2 kilometer verder opgelegen rwzi Amsterdam Westpoort. De capaciteit van de sliblijn is hierdoor 1,5 maal zo groot als de capaciteit van de waterlijn. De drie gistingstanks met elk een volume van 11.000 m3 vormen de blikvangers van de nieuwe rwzi. Achter deze slibgistingstanks staat een multifunctioneel bedrijfs-en slibverwerkingsgebouw waarin kantoor- en procesfuncties met elkaar zijn geïntegreerd.

Gistingstanks en achterliggend bedrijfsgebouw

 

Voor de waterlijn is gekozen voor een actiefslib-installatie met biologische fosfaat- en stikstofverwijdering op basis van het mUCT-principe (‘modified University of Cape Town’, naar de oorspronkelijke bedenkers). Uitgangspunt is compartimentering van de beluchtingstanks in vier delen: anaëroob, anoxisch, facultatief en aëroob. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte is de rwzi Amsterdam West zeer compact gebouwd. De beluchtingstanks hebben een waterdiepte van 8 meter en ook de nabezinktanks zijn verdiept uitgevoerd met een kantdiepte van 3,5 meter waarbij 1,5-2,0 meter gangbaar is.

 

Verder is naast de rwzi een terrein gereserveerd voor een extra nabehandeling van het effluent om in de toekomst te kunnen voldoen aan eventuele verscherpte eisen voor stikstof en fosfaat, maar ook voor vergaande verwijdering van prioritaire stoffen zoals zware metalen en hormonen.

Tenslotte is er qua schaal een unieke samenwerking gezocht tussen de rwzi Amsterdam West en de naastgelegen Afval Energie Centrale (AEC). Het slib wordt meeverbrand in de ovens van de AEC. Ook het biogas dat vrijkomt bij de slibgisting op de rwzi, gaat naar de AEC voor de opwekking van elektriciteit en warmte. De AEC levert de elektriciteit, en een deel van de met de verbranding opgewekte warmte, vervolgens terug aan de rwzi. 

Afval Energie Centrale


 

Als projectmanager was Mirabella Mulder verantwoordelijk voor het realiseren van de rwzi Amsterdam West binnen de gestelde planning, budgetten en kwaliteitseisen van de beherende organisatie inclusief de energie- en reststoffenkoppelingen met de naastgelegen AfvalEnergieCentrale Amsterdam, DWR/Waternet, Amsterdam:

  • jan 2006 – okt 2006: Nazorg en overdracht van de rwzi Amsterdam West
  • juli 2005 – dec 2005: Complete verantwoordelijkheid voor alle facetten van de opstartwerkzaamheden van de verschillende disciplines (technologie, werktuigbouw, elektrotechniek, civiel en bouwkunde), inclusief alle eisen op het gebied van vergunningen en veiligheid in samenwerking met het personeel van de beherende organisatie
  • aug 2003 – dec 2005: Directievoerder UAV bouw
  • jan 2003 – okt 2003: Europese aanbesteding bouw
  • jan 2002 – okt 2003: Bestekken
  • jan 2000 – dec 2001: Voorontwerp en Definitief Ontwerp