Verbouw rwzi Horstermeer

 

De rwzi Horstermeer is in bedrijf genomen in 1986. De ontwerpcapaciteit bedraagt circa 160.000 inwonerequivalenten en 5.000 m3/h. De rwzi Horstermeer wordt aangepast om vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering te bewerkstelligen door aanpassing van het actiefslib systeem met een voorgeschakelde anerobe tank, meer denitricatiezones en een nabehandeling. De aanpassing en uitbreiding van de capaciteit op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering van de bestaande zuivering zijn in vanaf het begin van het project los opgepakt van de realisatie van de effluentnabehandeling in de vorm van een 1-STEP® filter.

 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft Waternet ondersteund door het project-mangement uit te voeren tijdens het afronden van het definitief ontwerp van de rwzi Horstermeer en door de verschillende deelprojecten op rwzi Horstermeer te coördineren in de ontwerp- en besteksfasen.

  

Ook heeft Mirabella Mulder Waste Water Management een omschakelplan voor de nieuw- en verbouw opgesteld. De rwzi Horstermeer wordt ingrijpend aangepast. Het is gedurende deze aanpassing onvermijdelijk om onderdelen buiten bedrijf te zetten. Leidingwerk van nieuwe onderdelen moet worden aangesloten op bestaande onderdelen. Maar bestaande onderdelen moeten ook ingrijpend worden aangepast, waardoor buitenbedrijfstellingen van maanden noodzakelijk zijn. Hiervoor moeten dan weer tijdelijke voorzieningen worden getroffen in de vorm van bypassleidingen. Niet alleen moet de rwzi Horstermeer gedurende de bouwwerkzaamheden al het afvalwater kunnen ontvangen, het moet tevens gezuiverd worden. Dit betekent dat de verschillende onderdelen in een dwingende volgorde buiten bedrijf moeten gaan. Aanpassing van de volgorde of uitloop van werkzaamheden kan leiden tot situaties waarbij ongewenste lozingen plaatsvinden of niet al het afvalwater behandeld kan worden. Grote financiele consequenties zijn dan het gevolg in verband met boetes maar ook met het opnieuw opstarten van installaties. Om deze reden is het van het grootste belang dat de in- en uitbedrijfname van onderdelen volgens een vastgesteld omschakelplan plaatsvindt en dat de aangenomen tijdsduren niet overschreden worden. Om deze reden is er een omschakelplan opgesteld. De moeilijkste klus was het vinden van een juiste omschakelvolgorde. Hiervoor hebben vele mensen input geleverd in zogenaamde “omschakelsessies”. Het resultaat is een plan met een realistische planning en werkvolgorde.