Integraal ZuiveringsPlan (IZP) Wetterskip Fryslân
 

Wetterskip Fryslân is in december 2011 gestart met het opstellen van een Integraal ZuiveringsPlan (IZP). In dit IZP worden voor de periode tot 2025 de beleidskaders vastgelegd op het gebied van prestaties, duurzaamheid, innovatie, kosten en opbrengsten voor het transport en zuiveren van afvalwater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Deze thema’s bevatten een veelheid aan onderwerpen waarin keuzes worden gemaakt voor de toekomst.

 

Situatie anno 2012

Wetterskip Fryslân beschikt over 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) die een gezamenlijke zuiverings-capaciteit van circa 1 miljoen inwonerequivalenten. De totale hydraulische capaciteit bedraagt circa 50.000 m3/uur. De meeste rwzi’s zijn biologisch en hydraulisch onderbelast.
Daarnaast zijn 294 rioolpersgemalen en 840 kilometer persleiding in beheer.


De rwzi’s Burgum, Franeker, Leeuwarden en Drachten beschikken over een slibgistingsinstallatie. Het biogas uit deze slibgistingsinstallaties wordt omgezet in elektriciteit en warmte door warmtekrachtcentrales met uitzondering van het biogas van rwzi Burgum. Het slib dat bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) vandaan komt, wordt naar de filterpersinstallatie gebracht. Daar wordt een deel van het water uit het slib geperst. In Fryslân vinden we de filterpersinstallatie in Heerenveen. De overblijvende slibkoeken worden door een bedrijf gedroogd. De gedroogde korrels worden verbrand in een energiecentrale om elektriciteit op te wekken.

 

Toekomstige situatie

Wetterskip Fryslân wil met het IZP anticiperen op de toekomst zodat de koers duidelijk is voor opgaven op het gebied van:

  • Samenwerking in de afvalwaterketen van inzameling van rioolwater tot en met lozing van effluenten van rwzi’s
  • Energiebesparing
  • Opwekking van duurzame energie door inzet van biogas, wind- en zonne-energie
  • Verwerking van slib
  • Besparing op chemicaliëngebruik
  • Vervaardigen van producten uit afvalwater 
  • Verbetering van effluentkwaliteit van rwzi’s en waterkwaliteit

 

In het Integraal ZuiveringsPlan (IZP) is beleid ontwikkeld met gebruikmaking van de laatste kennis op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, zuiverings- en slibverwerkingstechnologie, energieconsumptie en -productie uit afvalwater, milieubelasting van stoffen uit overstorten vanuit het riool en rwzi’s en kosten die met al deze onderwerpen gemoeid zijn. Het IZP wordt een toekomstbestendig strategisch plan, waarmee Wetterskip Fryslân investeringen voor de komende 10-15 jaar kan bepalen.

Mirabella Mulder was verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement rondom de totstandkoming van het IZP inclusief bestuurlijke afstemming.