Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

 

 

De watersector krijgt volop te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De sector heeft er dan ook belang bij dat gewerkt wordt aan maatregelen die de klimaatverandering beperken. In een project voor VROM, STOWA en WaterKIP hebben partners in de waterketen samengewerkt in het benoemen van kansen voor klimaatneutrale maatregelen.

 

 

Voor de huishoudelijke waterketen is de klimaatvoetafdruk bepaald. Het is niet verrassend dat deze vrij beperkt is (1,67 miljoen ton CO2-eq. per jaar). Wel opvallend is de relatief grote bijdrage van methaan en lachgasemissies (36%). Het gaat hier om methaanemissies die vrijkomen bij ontgassen van grondwater, methaan dat vrijkomt in de waterlijn en sliblijn van RWZI’s, en vooral lachgas dat vrijkomt in de waterlijn van rwzi’s en na lozing van het effluent.

 

 

De noodzaak tot klimaatneutraal werken is tot de watersector doorgedrongen. Vooral op het gebied van energie-efficiency verbetering zijn al vele maatregelen genomen. Het rapport “Op weg naar een klimaatneutrale waterketen” laat zien dat meer nodig is en dat juist klimaatwinst te behalen valt door over de eigen grenzen heen te kijken en de gehele waterketen in beschouwing te nemen. De sleutel ligt in samenwerking in de waterketen. Gemeente Delft, Hoogheemraadschap Delfland en Evides hebben de mogelijkheden in kaart gebracht voor warmteterugwinning uit afvalwater bij een nieuwe woonwijk in Delft. Ook Brabant Water en Brabantse Delta ontplooien allerlei klimaatinitiatieven, van koude-warmte opslag tot groen gas.

 

 

Het project is uitgevoerd door KWR en Grontmij.

 

 

Mirabella Mulder is bij dit project betrokken geweest als inhoudelijk adviseur voor het bepalen van de klimaatvoetafdruk van de afvalwaterketen en het bepalen van maatregelen om deze te verminderen.