Mirabella Mulder Waste Water Mangement is in vele projecten betrokken op het gebied van verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater zoals:

  • SLIK: Full-scale demonstratieinstallatie voor verwijdering geneesmiddelen uit ziekenhuisafvalwater.
  • SOURCE: Verwijdering van geneesmiddelen uit gecominbeerde behandeling van de dunne fractie van mest en humane urine
  • Demosite Antonius Ziekenhuis Sneek: Verwijdering van geneesmiddelen uit ziekenhuisafvalwater met nieuwe technieken.

Daarnaast is Mirabella Mulder als inhoudelijk expert betrokken bij bureaustudies welke zich richten op de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater zoals het project zuivering geneesmiddelen uit afvalwater zoals onderzoek naar het voorkomen en verwijderen van nieuwe stoffen uit de Limburgse waterketen en een beleidsstudie naar de kosten en financiering van de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater (zie hieronder).

 

2010/2011

Project zuivering geneesmiddelen uit afvalwater

 

Opdrachtgever Ministerie van Milieu en Infrastructuur

 

In samenwerking met Grontmij Nederland BV

Dit project richt zich op onderzoek naar emissies van geneesmiddelen uit diverse bronnen en op onderzoek naar end-of pipe zuiveringstechnieken voor

de verwijdering van geneesmiddelen. De druk van lozing van humane geneesmiddelen op oppervlaktewater in stedelijke gebieden zal met de demografische ontwikkelingen alleen maar toenemen. Op dit moment bestaan geen normen voor geneesmiddelen in oppervlakte- en grondwater. Maar wel is duidelijk dat geneesmiddelen door hun aanwezigheid in de Nederlandse wateren de bereiding van goed drinkwater belemmeren en een risico vormen voor het watermilieu. Daarnaast is er de maatschappelijke perceptie dat dergelijke stoffen ‘niet in water horen’. Verdergaande zuivering in de afvalwaterketen en/of maatregelen aan de bron om de emissie van geneesmiddelen naar het milieu te verminderen liggen hierdoor in de lijn der verwachting. Effluentlozingen van rwzi’s vormen de belangrijkste emissiebron van humane geneesmiddelen naar het oppervlaktewater. Her en der in Europa worden initiatieven ontwikkeld om deze geneesmiddelen samen met andere microverontreinigingen met behulp van aanvullendezuiveringstechnieken uit rwzi-effluenten te verwijderen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om geneesmiddelen bij de bron, zoals het afvalwater van ziekenhuizen of zorginstellingen, tegen te houden. Tevens worden nieuwe concepten ontwikkeld voor het (gescheiden) inzamelen en behandelen van vooral huishoudelijke afvalwaterstromen waarmee een duurzaam hergebruik van nuttige stoffen uit de afvalwaterketen en een verwijdering van ongewenste stoffen voorgestaan wordt.

 

Het doel van het project “Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater” is het in overleg met alle betrokken partijen beantwoorden van de volgende drie vragen:

1. Waar en op welke wijze kan zuivering in de afvalwaterketen worden toegepast?

2. Wat is de milieuwinst en wat zijn de kosten?

3. Hoe kunnen kosten worden gefinancierd?

De resultaten zijn tot stand gekomen in een gezamenlijk proces met alle betrokken partijen, zowel vanuit ‘de waterkant’ zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven, als vanuit de ‘zorgkant’ zoals de farmaceutische industrie, ziekenhuizen en zorginstellingen.

 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft in dit project de technologische expertise geleverd voor het opstellen en doorrekenen van de verschillende zuiveringsscenario’s. Aannamen en berekeningswijzen zijn in een bijlage vergeleken met internationaal beleid. Het rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer op 4 september 2012.

 

Voor een download van het rapport klik hier.