Afvalwaterzuivering: Energie onder één noemer

 

 

Bij rapportages over het energieverbruik van rioolwaterzuiveringsinrichtingen komen steeds weer andere waarden, en zelfs verschillende eenheden, naar voren. In de protocollen voor de MJA, de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer het CBS, het Klimaatakkoord en de Energiefabriek worden verschillende berekeningswijzen en omrekeningsfactoren toegepast voor energieverbruik en energieopwekking. 

 

Het absolute energieverbruik van de communale afvalwatersector in zijn geheel en energiebesparingopties worden hierdoor verschillend gerapporteerd. Agentschap NL en de waterschappen hebben in het project “Afvalwaterzuivering – Energie onder één noemer” deze verschillen inzichtelijk gemaakt en onderzocht of standaardisering mogelijk is voor de gehele afvalwatersector.

 

Het project heeft tot doel om eenheid te creëren binnen de afvalwaterwereld. In het project is daarom een rekenmodel ontwikkeld dat op een inzichtelijke wijze het energieverbruik van afvalwaterzuivering berekent op twee manieren: het energieverbruik in gigajoules en het energieverbruik in primaire gigajoules. Voor de energieberekening in joules wordt rekening gehouden met energieverbruiken in de gehele keten, dus inclusief afvalwatertransport, chemicaliëngebruik en slibeindverwerking. Voor de primaire energieberekening worden al deze zaken ook meegenomen, maar wordt het opwekkingsrendement van warmte en elektriciteit verrekend zoals nu ook gebeurt in MJA-berekeningen. 

 

Het project en het model zijn gepresenteerd op diverse bijeenkomsten en zijn als input gebruikt voor de huidige wijze van rapporteren door waterschappen. Mirabella Mulder Waste Water Management heeft de inhoudelijke expertise ingebracht in het project “Afvalwaterzuivering – Energie onder één noemer” en het projectmanagement verzorgd. Het project is uitgevoerd in samenwerking met KWR en MWH.