Energieproductie en energiebesparing bij het zuiveren van afvalwater

 

De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Terugwinning van energie en energiebesparing worden steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem zijn er mogelijkheden. Mirabella Mulder Waste Water Management voert vele projecten uit op het gebied van Water en Energie.

 

Energieterugwinning en – besparing kan volgens de visie van Mirabella Mulder Waste Water Management alleen integraal worden bekeken in de (afval)waterketen. Vaak liggen er kansen, maar komen de baten vaak niet ten gunste aan degene die de kosten moet maken om de energie te besparen of terug te winnen. In de afvalwaterketen zijn hier vele voorbeelden van terug te vinden. Mirabella Mulder Waste Water Management kijkt hierbij letterlijk voorbij het hek van de zuivering. En dan niet alleen naar de verwerkers van het afval (slibeindverwerking) of de inkoop van hulpstoffen, maar ook naar mogelijkheden om verbindingen te maken tussen de afvalwaterketen en de drinkwaterketen. Voorbeelden hiervan zijn de ketenstudie naar de invloeden van centrale ontharding van drinkwater op de afvalwaterketen, de klimaatneutrale waterketen en de Masterplannen Water en Energie voor het Waterschap Vechtstromen. 

 

Daarnaast heeft Mirabella Mulder Waste Water Management voor Agentschap NL de inhoudelijke expertise geleverd en het projectmanagement uitgevoerd van het project ‘Afvalwaterzuivering – Energie onder één noemer’. In dit project is eenheid gecreëerd binnen de afvalwaterwereld voor de wijze waarop het energieverbruik van afvalwaterzuivering wordt berekend. In dit rapport wordt eenduidig vastgelegd op welke wijze het primaire energieverbruik moet worden berekend voor de gehele keten, dus inclusief afvalwatertransport, chemicaliëngebruik, slibeindverwerking en opwekking van warmte en elektriciteit. 

 

Tenslotte heeft Mirabella Mulder Waste Water Management voor STOWA een spreadsheetmodel ontwikkeld, waarmee keuzes in zuiveringsvarianten kunnen worden afgewogen op het gebied van milieuimpact en energiebehoefte van communale afvalwaterzuivering. 

 

Meer informatie, inclusief downloads van de rapporten, over deze waardevolle ketenconcepten waaraan Mirabella Mulder Waste Water Management een grote bijdrage heeft geleverd, kunt u vinden door op links te klikken in de rechter menubalk.