Ketenanalyse terugwinning fosfor uit afvalwater

 

Agentschap NL beheert een database waarin GER-waarden gepubliceerd zijn van  een groot aantal stoffen, materialen en energiedragers. Deze GER-waarden geven de totale energie-inhoud aan, de primaire energie die nodig is voor  totstandkoming van de stof. Deze GER-waarden kunnen gebruikt worden bij berekeningen van de energie-efficiëntie in het kader van het  MJA3-programma.    

 

Fosforterugwinning uit afvalwater is een onderwerp dat in de belangstelling staat en meer en meer in Nederland wordt toegepast. In dit onderzoek worden GER-waarden berekend van teruggewonnen fosfaat bij afvalwaterzuivering. Hiervoor  zijn ketenanalyses uitgevoerd van struvietproductie uit communaal afvalwater en  terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding. Deze GER-waarden worden vergeleken met de GER-waarden van primaire grondstoffen die vervangen worden zoals kunstmest of primair fosfaat.

 

 

Struvietproductie uit afvalwater levert volgens deze studie een netto energievoordeel op, indien alle positieve effecten op de rwzi worden meegenomen. De productie van kunstmest kost veel energie.  Indien dit struviet wordt gebruikt in de landbouw in plaats van kunstmest, bedraagt het netto voordeel 33,7 MJ/kg stuviet.  Ook de terugwinning van fosfor uit slibassen is energetisch gunstiger dan de winning van fosfor uit slibertsen. Per kg fosfor kan er 40 MJ worden bespaard.

 

Belangrijke opmerking uit het rapport is dat beide routes naast elkaar kunnen bestaan. Er blijft nog voldoende fosfaat over wat organisch gebonden is in het slib, ook als struviet geproduceerd wordt uit het filtraat, centraat of uitgegiste slib op een rioolwaterzuivering. 

 

CE Delft heeft de ketenanalyses uitgevoerd. Mirabella Mulder Waste Water Management heeft hiervoor de inhoudelijke expertise op het gebied van fosfaatterugwinning uit afvalwater en slib ingebracht.

 

Voor een download van het rapport klik hier