Systeemkeuze en ontwerp

 

 

 

 

 

 • 2019/2020, Nadere verkenning ombouw rwzi Ootmarsum van hybride membraaninstallatie naar klassieke nabezinking, Waterschap Vechstromen, Almelo
 • 2016-2020, Deelname onderzoeksgroep continue aerobe slibkorreltechnologie, Delfluent Services, Den Hoorn
 • 2019 Opstellen CO2 footprint model en richtlijnen haalbaarheidsstudies innovatieprogamma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater
 • 2019, Second opinion Definitief Ontwerp kostenraming rwzi Vriezenveen, Waterschap Vechstromen, Almelo
 • 2018/2019, Rapportage en opstellen business cases op basis van pilot onderzoek naar terugwinning cellulose door inzet fijnzeven uit papier industrie, Wetterskip Fryslan, Leewarden
 • 2018/2019, Verkenning mogelijkheden zeving influent en/of rioolwater ten behoeve van uitbreiding hydraulische capaciteit rwzi Dalfsen en terugwinning cellulose
 • 2018/2019, Verkenning vergaande verwijdering nutriënten en microverontreinigingen rwzi’s Eindhoven en Tilburg, Waterschap de Dommel, Boxtel
 • 2018, Kostenramingen verkenning clustering rwzi’s Noord-Oost Twente, Waterschap Vechtstromen, Almelo
 • 2018, Ondersteuning kostenramingen clustering Blaricum en Huizen, Waternet, Amsterdam
 • 2018, Kostenraming uitbreiding rwzi voor behandeling bedrijfsafvalwater, Waterschap Vechtstromen, Almelo
 • 2017/2018Opstellen busisness cases fijnzeving influent AWZI Zeewolde en  vergisting slib AWZI Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad
 • 2016/2017, Quickscan varianten rwzi Ootmarsum, technische en financiële uitwerking van de varianten Hybride MembraanBioReactor, Hybride Nereda® en traditioneel
 • 2016/2017, Verkennning mogelijkheden fijnzeving influent in het kader van toekomststrategie afvalwaterbehandeling Flevopolder, Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad
 • 2016/2017, Projectleiding systeemkeuze rwzi Weesp, Waternet, Amsterdam
 • 2016, Verkenning kosten verwijdering van microverontreinigingen AWZI de Nieuwe Waterweg met innovatieve technieken (PACAS en Ozon/GAK), Hoogheemraadschap van Delfland, Delft
 • 2016, Nagaan beschikbare capaciteit AWZI Kemira voor overschakeling van een koper-AMD op een bio-AMD-plant Kemira, Kemira Rotterdam
 • 2015, Opstellen schetsontwerpen inpassing continue aerobe slibkorreltechnologie op AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services BV, Den Hoorn
 • 2015, Verkenning inpassing batchgewijs Nereda® systeem op AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services BV, Den Hoorn
 • 2015, Ondersteuning opstellen aanbieding tender (ver)nieuwbouw rwzi Breskens, MJ Oomen BV, Sprundel
 • 2014/2015, Verwijdering van micro-verontreinigingen uit afvalwater; Een vertaling van kennis en ervaringen met full-scale ontwerp en bedrijfsvoering van nabehandelingsinstallaties in  Duitsland en Zwitserland, STOWA, Amersfoort en Waterschap de Dommel, Boxtel; in samenwerking met Grontmij Köln GmbH 
 • 2014/2015, Projectleiding ontwerp struvietinstallatie AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services BV, Den Hoorn

 • 2014, Berekening effluentkwaliteit AWZI Kemira door behandeling afvalwater toekomstige Centrale Slibverwerking Rotterdam, GMB BioEnergie B.V., Zutphen

 • 2013/2014, Voorontwerp synergie AWZI Parenco – RWZI Renkum, Parenco, GMB BioEnergie, Waterschap Vallei en Veluwe, Oost NV
 • 2013, Ondersteuning opstellen aanbieding tender (ver)nieuwbouw rwzi’s Putte en Ossendrecht, Cofely Zuid-Nederland B.V., Maastricht
 • 2012/2013, Technologisch ontwerp aanpassingen AWZI Kemira voor behandeling afvalwater Centrale Slibverwerking Rotterdam, GMB BioEnergie B.V., Zutphen
 • 2012, Ondersteuning opstellen aanbieding tender renovatie de Groote Zaag, KlokBouw B.V., Nijmegen
 • 2012, Verkenning toekomstige afvalwaterzuivering Centrale Slibverwerking Rotterdam, GMB BioEnergie B.V., Zutphen
 • 2012, Ondersteuning opstellen aanbieding tender optimalisatie sliblijn rwzi Apeldoorn op het gebied van technologie en schrijven risico- en kansendossier, GMB Civiel B.V., Opheusden
 • 2011, Technologische inbreng heroverweging amoveren rwzi’s Putte en Ossendrecht, Waterschap Brabantse Delta, Breda
 • 2010/2011, Technologische inbreng review rwzi Garmerwolde, Waterschap Noorderzijlvest, Groningen.
 • 2010, Ondersteuning afronding definitief ontwerp rwzi Horstermeer op het gebied van technologie en projectmanagement, Waternet, Amsterdam
 • 2010, Ondersteuning afronding technologisch voorontwerp rwzi Weesp, Waternet, Amsterdam
 • 2010, Toetsing voorontwerp rwzi Horstermeer, Waternet, Amsterdam
 • 2009, Schetsontwerpen rwzi Weesp, Waternet, Amsterdam**
 • 2008/2009, Projectleiding technologisch ontwerp SLIK-installatie, Waterschap Groot Salland, Zwolle**
 • 2008/2009, Technologisch ontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp nieuwbouw rwzi Hilversum, Waternet, Amsterdam**
 • 2008, Voorontwerp renovatie sliblijn rwzi Oldenzaal, Waterschap Regge en Dinkel, Almelo**
 • 2007/2008, Voorontwerp nageschakelde denitrificatie rwzi Dokhaven, Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk**
 • 1999/2000, Ontwerpgrondslagen, systeemkeuze en technologisch ontwerp rwzi Amsterdam West, DWR, Amsterdam*
 • 1998, Technologisch projectmedewerker nieuwbouw deelstroombehandeling rwzi Amsterdam Oost, DWR, Amsterdam*

 

 

 

      

 

 

 

Realisatie:

nieuwbouw en verbouw

 

 

 


 

 

 • 2019/2020, Realisatie opslag, dosering en inmenging magnesiumhydroxide uitgegist slib AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services BV, Den Hoorn

 • 2016/2017, Projectleiding voorbereidingsfase realisatie rwzi Weesp, Waternet, Amsterdam

 • 2016, Ondersteuning opstellen omschakelplan rwzi Amstelveen, Waternet, Amsterdam

 • 2012/2013, Effluentverbetering RWZI Garmerwolde: realisatie van een parallelle uitbreiding met een Nereda® installatie en verbetermaatregelen in de bestaande RWZI door de Combinatie  GMB Civiel B.V. – Imtech Infra B.V. in samenwerking met Witteveen+Bos en RHDHV. Mirabella Mulder vervulde in dit project de rol van effluentcoach. Zij was verantwoordelijk voor een optimale afstemming van de werkzaamheden van de aannemer met de bedrijfsvoering van de RWZI op het gebied van ontwerp en realisatie, om te borgen dat het effluent van RWZI Garmerwolde gedurende de bouwwerkzaamhedenaan de vereiste kwaliteit voldeed.

 • 2012/2013, Opstellen Programma van Eisen en ondersteuning realisatie demosite behandeling afvalwater Antonius Ziekenhuis Sneek, Gemeente Sudwest-Fryslan, Sneek
 • 2010/2011, Opstellen omschakelplan ombouw en nieuwbouw rwzi Horstermeer, Waternet, Amsterdam
 • 2009, Projectleiding opstellen mechanisch Programma van Eisen en aanvragen milieuvergunning SLIK-installatie, Waterschap Groot Salland, Zwolle **
 • 2000-2006, Projectmanagement realisatie rwzi Amsterdam West inclusief energie- en reststoffenkoppelingen met de naastgelegen AfvalEnergieCentrale Amsterdam, Waternet, Amsterdam *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesbeheersing en procesoptimalisatie

 

 

 

 • 2018, Verkenning verduurzaming AWZI Sloe, Evides Industriewater B.V., Rotterdam

 • 2017/2018, Technologische berekeningen en business cases Ontwikkelagenda grondstoffen waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad

 • 2015/2018, Full-scale praktijkproef struvietvorming en -verwijdering AWZI Harnaschpolder, Delfluent Services BV, Den Hoorn

 • 2015/2016, Verkenning haalbaarheid terugwinning cellulose uit primair slib, STOWA, Amersfoort

 • 2015, Analyse effecten centrale ontharding drinkwater op de (afval)waterketen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard; PWN,  Velserbroek en STOWA, Amersfoort
 • 2015, Indicatieve kostenberekening nabehandeling RWZI-effluent  tot MTR+ kwaliteit, Hoogheemraadschap van Delfland, Delft
 • 2015, Technologische inbreng studie Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik, STOWA, Amersfoort; in samenwerking met Jan IJzerman en Arjen Brinkmann
 • 2014/2015, Optimalisatie SLIK-installatie voor behandeling ziekenhuisafvalwater van de Isala Klinieken te Zwolle, Waterschap Groot Salland, Zwolle
 • 2014, Analyse business cases cellulose uit afvalwater, Werkgroep Cellulose Grondstoffenfabriek
 • 2013/2014, Opstellen business cases struvietinstallaties AWZI’s Harnaschpolder en Houtrust, Delfluent Services BV, Den Hoorn
 • 2013, Verkenning synergie AWZI Parenco en RWZI Renkum en opstellen plan van aanpak voor realisatie van deze synergie, Parenco, GMB BioEnergie, Waterschap Vallei en Veluwe, Oost NV
 • 2012/2013, Leveren inhoudelijke expertise LCA-berekeningen, slibverwerking communaal zuiveringslib, CE Delft, Delft
 • 2011-2013, Leveren inhoudelijke expertise verwijdering nieuwe stoffen uit de Limburgse waterketen, Stowa, Amersfoort
 • 2012, Berekening milieuimpact en energiebehoefte van communale afvalwaterzuivering inclusief spreadsheetmodel voor waterschappen, Stowa, Amersfoort
 • 2012, Inbrengen afvalwaterexpertise voor ketenanalyse van struvietproductie uit communaal afvalwater en terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding, CE Delft B.V., Delft
 • 2010/2011, Technische projectleiding inzet olivijn voor effluentfiltratie van rwzi’s, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden/Waterschap Vallei en Eem, Utrecht/Amersfoort
 • 2009-2012, Projectmanagement SOURCE, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch
 • 2011, Inbrengen afvalwaterexpertise voor bepaling GER-waarden en milieuimpactscores van hulpstoffen in de waterketen, Stowa, Amersfoort
 • 2011, Nader nationaal en internationaal onderzoek kosten verwijdering geneesmiddelen uit afvalwater, Rijkswaterstaat, Lelystad 
 • 2010/2011, Opstellen visie slibgisting en biogasverwerking, Waternet, Amsterdam
 • 2010/2011, Evaluatie beleid inzet reststoffen in gistingstanks van rwzi’s, Waterschap Groot Salland, Zwolle
 • 2010/2011, Technologische inbreng beleidsbepaling Tweede kamer zuivering geneesmiddelen uit afvalwater, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag
 • 2010, Verkenning fosfaat en struviet terugwinning en inventarisatie fosfaathergebruik, Stowa, Amersfoort
 • 2010, Inhoudelijke inbreng Masterplannen Water en Energie, Waterschap Regge en Dinkel/Waterschap Groot Salland, Enschede/Zwolle
 • 2009/2010, Onderzoek naar en inventariseren van bestrijdingsmogelijkheden van drijflaagvorming op rwzi Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad**
 • 2008/2009, Optimalisatie Afvalwatersysteem Studies (OAS) Weert/Meijel en Maastricht, WaterschapsbedrijfLimburg (WBL), Roermond**
 • 2008, Adviseur klimaatneutrale waterketen, VROM/Stowa, Den Haag/Utrecht**
 • 2008, Energiebesparingstudie rwzi Zaandam Oost, Hoogheemraadschap Hollans Noorder Kwartier, Edam**
 • 2007/2008, Onderzoek naar en inventariseren van bestrijdingsmogelijkheden van drijflaagvorming op rwzi Dordrecht, Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk**
 • 1998, Onderzoek geuremissiebeperking rwzi Amsterdam Oost inclusief geurmetingen, DWR, Amsterdam*
 • 1997-1999, Procesbeheersing en optimalisatie huishoudelijke en industriële afvalwaterzuiverings-, zuiveringslib-, baggerslib- en kolkenslibverwerkingsinstallaties, DWR, Amsterdam*

 

 

 

 

 

 

 

Divers

 

 

 

 

 

 • 2019, Organiseren Forum Dutch Innovation on Removal of micropollutants, 7 november 2019, Aquatech Amsterdam voor STOWA
 • 2019, Organiseren openbare bijeenkomst microverontreinigingen in water, 8 maart 2019 Jaarbeurs Utrecht voor STOWA
 • 2018, Inventarisatie energie- en grondstoffenstromen Waterschappen, Energie en Grondstoffen Fabriek & STOWA voor Amersfoort
 • 2018, Projectleiding en leveren inhoudelijke expertise opstellen toekomstvisie rwzi’s Eindhoven en Tilburg, Waterschap de Dommel, Boxtel
 • 2018, Organiseren openbare bijeenkomst CEC’s, drugs en plastic balls, KNW
 • 2018, Organiseren openbare bijeenkomst geneesmiddelen uit afvalwater in Meander Medisch Centrum voor STOWA
 • 2016- 2018, Organiseren diverse bijeenkomsten expertgroep Waterfabriek, STOWA, Amersfoort
 • 2015, Begeleiden en leveren inhoudelijke expertise workshop terugwinning cellulose uit afvalwater, Waterkracht (Samenwerkingsverband van de waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland en Rijn en IJssel) 
 • 2015, Organiseren 1e bijeenkomst expergroep Waterfabriek, Stowa, Amersfoort
 • 2014/2015, Ondersteuning opstellen plan van aanpak en opzet project  De Schone Maaswaterketen, Evides NV, Rotterdam
 • 2010-2015, Contentmanagement Stowa themasite Water en Energie, Stowa, Amersfoort
 • 2013/2014, Ondersteuning benchmark afvalwaterzuiveringen Harnaschpolder, Houtrust, Nieuwe Waterweg, Groote Lucht en Amsterdam West, Evides NV, Rotterdam
 • 2013, Organiseren symposium ‘Microplastics en nanodeeltjes in de afvalwaterketen, een (on)opgelost probleem?!’, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Den Haag
 • 2012/2013, Opstellen Integraal ZuiveringsPlan, Wetterskip Fryslan, Leeuwarden
 • 2010/2011, Opstellen specifiek calamiteitenplan lekkage profielwikkelbuizen rwzi Amsterdam West, Waternet, Amsterdam
 • 2009/2010, Ondersteuning contractvorming, opzet internationale samenwerking PILLS en aanbesteding SLIK-installatie, Waterschap Groot Salland, Zwolle **
 • 2008/2009, Projectleider opstellen BasisZuiveringsPlannen Meijel, Weert, Wijlre, Limmel, Heugem, Roermond, Rimburg, Kaffeberg en Hoensbroek, detachering WaterschapsBedrijfLimburg (WBL) Roermond**
 • 2008, Informatievoorziening operators rwzi’s: inventariseren informatiebehoefte van operators van rwzi’s met behulp van Group Decision Room techniek en projectie op bestaande informatielandschap, WaterschapsBedrijfLimburg (WBL), Roermond**
 • 1998, Opstellen van commerciële slibverwerkingscontracten voor de slibdroging te rwzi Amsterdam Oost* 

 

* Vanuit dienstverband bij DWR/Waternet Amsterdam

** Vanuit dienstverband bij Grontmij Nederland BV