Onderzoek continue aerobe slibkorreltechnologie

 

Rioolwater wordt traditioneel gereinigd door bacteriën, die in vlokken groeien. Het afscheiden van het vlokkige slib vindt plaats in zogenaamde nabezinktanks, waar het gereinigde water van het vlokkige slib wordt gescheiden. De trage snelheid waarmee het vlokkig slib bezinkt, leidt tot een groot ruimtebeslag.

 

De afdeling Biotechnologie van de TU Delft heeft in samenwerking met Royal Haskoning DHV een proces ontwikkeld (Nereda®) waarin dezelfde reinigingsgraagd wordt bereikt met bacteriën, maar waarin deze bacteriën sneller kunnen bezinken. Hierdoor kan de reinigingstap van het rioolwater efficiënt en duurzaam in dezelfde tank worden uitgevoerd als de bezinking van het slib. De bacteriën groeien in de vorm van korrels Dit zogenaamde korrelslib bevat een grote hoeveelheid biopolymeren (alginaat-achtige polymeren) die een potentiele grote marktwaarde hebben. Dit wordt momenteel onderzocht. Winning van deze alginaatachtige polymeren zou aantrekkelijk kunnen zijn.

 

In de markt is er behoefte aan een continue uitvoeringsvorm van aeroob korrelslib en op diverse plaatsen is onderzoek geïnitieerd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Dit onderzoek wordt gedreven doordat de huidige rwzi’s moeilijk kunnen worden omgebouwd naar het batchgewijze proces, vanwege hydraulische beperkingen 

 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft voor Delfluent Services, in samenwerking met TU Delft en Royal Haskoning DHV, in 2015 bekeken in welke mate AWZI Harnaschpolder geschikt is voor het toepassen van een continue aeroob korrelproces. De installatie heeft naar verwachting een significant lager energieverbruik en kan een waardevolle grondstof (alginaatachtige polymeren) produceren. Door de compactheid van het proces komen bestaande installatie onderdelen vrij, waardoor de capaciteit sterk kan worden vergroot en/of er ruimte ontstaat voor nabehandelings-technieken ter verbetering van de effluentkwaliteit (effluent polishing). Deze voordelen van dit continue proces wegen dermate op tegen het huidige en het Nereda® batch proces, dat een promotie-onderzoek is gestart. 
 

Het doel van het promotie-onderzoek van Victor Haaksman is het bepalen en verifiëren van de ontwerpparameters van een continue aeroob korrelslibproces, dat geïmplementeerd kan worden op de AWZI Harnaschpolder te Den Haag. Mirabella Mulder Waste Water Management vertegenwoordigt Delfuent Services in de onderzoeksgroep.