Technische toekomstverkenning rwzi’s Eindhoven en Tilburg

 

In de komende 5-10 jaar zijn voor de rwzi’s Eindhoven en Tilburg (en de slibverwerkingslocatie Mierlo) grote onderhouds- en vervangingsinvesteringen gepland. Daarnaast heeft waterschap de Dommel ambities op het gebied van:

 • vergaande zuivering van stikstof en fosfaat;
 • terugwinning van grondstoffen (circulaire economie);
 • verwijdering van medicijnresten;
 • energiebesparing en – productie.

 

Ambities waarvoor legio opties bestaan om deze in te passen op rwzi’s Eindhoven en Tilburg met technieken, die variëren van bewezen tot conceptueel die nog in de testfase verkeren. Bovendien zijn er de laatste jaren nieuwe mainstream zuiveringsmethodes ontwikkeld, welke op het punt staan om volwassen te worden, zoals de koude Anammox- en aerobe slibkorreltechnologie. Andere technieken voor andere methoden van slibeindverwerking, staan nog meer in de kinderschoenen, maar zijn veelbelovend voor de middellange termijn (5-10 jaar). Anno 2018 is het dan ook een logisch moment om investeringen en aanpassingen van rwzi’s Eindhoven en Tilburg te toetsen aan noodzaak, actualiteit en stand der techniek.

 

De vraag komt dan ook op hoe de vervangingsinvesteringen zo doelmatig en nuttig mogelijk kunnen worden ingezet, waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwste afvalwaterprognoses, wetgeving, beleid en ambities van Waterschap de  Dommel inclusief de nieuwste (technologische) inzichten. Het gaat hierbij om:

 • Vereiste en gewenste effluentkwaliteit: (KRW) eisen voor N en P;
 • Circulaire economie en grondstoffenterugwinning;
 • Verwijdering medicijnresten;
 • Energie- en/of klimaatneutraliteit;
 • Doelmatigheid;
 • Toekomstbestendigheid en flexibiliteit;
 • Filosofie bediening en onderhoud en assetmanagement.

 

Mirabella Mulder Waste Water Mangement verzorgde voor dit project de projectleiding en inhoudelijke expertise op het gebied van omgevingsmanagement, vergaande verwijdering van nutriënten microverontreinigingen en terugwinning van energie en grondstoffen. Voor deze toekomstvisie werket zij nauw samen met Berend Reitsma van Tauw.