Struvietproef AWZI Harnaschpolder Delfluent Services BV

 

De AWZI Harnaschpolder kampt met spontane afzetting van struviet in leidingen, apparatuur en tanks. Dit leidt tot extraonderhoudskosten vanwege verstoppingen, slijtage en periodiek noodzakelijke verwijdering van de neerslagen. Struviet is een kristal dat bestaat uit magnesium, ammonium en fosfaat (en kristalwater). In een proef op praktijkschaal wordt bekeken of dit struviet gecontroleerd op één locatie kan worden gevormd en kan worden verwijderd. Dit vindt plaats door magnesium aan het slib toe te voegen. 

 

Voor de proef is een 11 kW mixer in de uitgegist slibbuffer geplaatst en zijn leidingen en doseerpunten voor het magensiumzout aangelegd.

 

Door deze magnesiumtoevoeging kunnen ook andere voordelen worden behaald zoals:

  • Verminderd metaalzoutgebruik in de waterlijn
  • Verbeterde slibontwatering wat leidt tot minder chemicaliëngebruik en minder slibtransporten
  • Hogere kwaliteit van het effluent van de rwzi (minder fosfaaat)

 

Het doel van dit project was om vast te stellen of op praktijkschaal struviet gecontroleerd gevormd kon worden in uitgegist slib. In een gefaseerde aanpak is onderzocht wat de effecten zijn van doseringen van magnesiumhydroxide aan het slib in de bestaande uitgegist slibbuffer en/of de gistingstanks van AWZI Harnaschpolder. Mirabella Mulder Waste Water Management voerde de projectleiding uit voor Delfluent Services BV.

 

De resultaten van de full-scale proef zijn positief (zie ook de downloads van de SludgeTech presentatie in 2017). Anno 2019 is de situatie als volgt:

  • Er wordt 75% minder ijzerchloride gedoseerd voor fosfaatverwijdering in de waterlijn, terwijl het fosfaatgehalte in het effluent is afgenomen van 0,9 mg P/l naar < 0,8 mg P/l
  • De hoeveelheid ontwaterd slib neemt af met 20% door een hoger drogestofgehalte en vermindering van het verbruik van ijzerzouten voor fosfaatverwijdering
  • Er wordt 15% minder polymeer verbruikt in de slibontwatering
  • Er wordt 2100 ton CO2/jaar minder uitgestoten. Dit is een reductie van 50% voor de processen slibontwatering, slibeindverwerking en dosering van metaalzouten (ijzerchloride op waterlijn en magnesiumhydrode op uitgegist slib).
  • Terugwinning van fosfaat vindt plaats via de slibasroute aangezien Hoogheemraadschap Delfland (eigenaar van AWZI Harnaschpolder en Houtrust) hiervoor een contract heeft afgesloten met slibeindverwerker HVC.

 

Op basis van bovenstaande resultaten is een business case opgesteld. Jaarlijks wordt er 4% aan operationele kosten bespaart. De terugverdientijd van de permanente investeringen bedraagt circa 1,5 jaar. In 2019 is daarom door besloten om permanente installaties voor opslag, dosering en inmenging van magnesiumhydroxide met uitgegist slib te realiseren (zie realisatie installaties). Daarnaast zal de ervaring uit de full-scale proef op AWZI Harnaschpolder vertaald worden naar een business case voor de AWZI Houtrust. Deze zal worden opgesteld in 2020.