Projectleiding voorbereidingsfase nieuwbouw rwzi Weesp

 

De huidige zuivering Weesp is ontworpen en gebouwd in het begin van de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Het zuiveringsconcept dat is toegepast zijn
oxidatiebedden, verder bestaat het proces uit een voorbezinktank en een
nabezinktank. De RWZI functioneert matig en is technisch aan het einde van zijn
levensduur. De hydraulische capaciteit is beperkt waardoor er niet kan worden
voldaan aan de afnameverplichting. Tenslotte voldoet de effluentkwaliteit niet aan de
landelijke eisen ten aanzien van stikstof- en fosfaatverwijdering (Ntotaal ≤ 10 mg/l en
Ptotaal ≤ 2 mg/l). Ook op het gebied van zwevende stof voldoet de RWZI Weesp niet
aan de vergunningseisen (SS < 30 mg/l).

 

Op 15 december 2016 heeft het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV) het Masterplan Zuiveren vastgesteld. Er is gekozen voor een
toekomstbeeld waarin de zuivering Weesp gehandhaafd blijft en in de toekomst zelfs
zal groeien. De huidige zuivering voldoet in 2020 niet meer aan de lozingseisen. Ook heeft de zuivering, die dateert uit 1974, het einde van haar levensduur bereikt.

 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft als projectleider Waternet vanaf medio 2016 ondersteund in de systeemkeuze en de contractvorm voor rwzi Weesp, inclusief bestuurlijke afstemming. Op basis hiervan heeft Waterschap AGV besloten de RWZI Weesp geheel te vernieuwen gebruik makend van huidige procesonderdelen voor zover mogelijk en dit in een geïntegreerd contract op de markt te brengen. Momenteel ondersteunt Mirabella Mulder als projectleider de ontwerp- en voorbereidingsfase inclusief aanbesteding van Waternet. Haar opdracht is om een gedegen functioneel ontwerp neer te leggen en in samenwerking met Heleco B.V. de nieuwbouw van rwzi Weesp aan te besteden op basis van een UAV-GC Design & Construct contract conform de Best Value methode. Dit heeft geleid tot realisatie van het ICEAS systeem. Mirabella Muldere begeleid het technisch team verder in het ontwerptraject.