Vertaling kennis en ervaring verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater uit Duitsland en Zwitserland

 

In deze verkenning is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring, die is opgedaan met de volgende technieken in full-scale installaties in Duitsland en Zwitserland:

  • Ozonisatie gecombineerd met zandfiltratie
  • Poedervormig ActiefKooldosering (PAK) gecombineerd met zandfiltratie
  • Granulair ActiefKool (GAK) filtratie 

 

De full-scale installatie in Neugut en andere Zwitserse praktijkexperimenten zijn voor dit project bezocht door een Nederlandse afvaardiging van technologen en beleidsmakers in maart 2015.

 

 

In Duitsland zijn 17 installaties uitgebreid met een full-scale nabehandeling ten behoeve van de verwijdering van microverontreinigingen. De technieken die gebruikt worden gaan uit van ozonisatie of actiefkool adsorptie zowel door dosering van poedervormig actiefko ol (PAK) als granulair actiefkool filtratie (GAK). Anno 2015 staat voor 11 rwzi’s in Duitsland de realisatie van een nabehandelingstap gepland. In Zwitserland is grootschalig pilotonderzoek uitgevoerd op 3 rwzi’s met ozonisatie en dosering van actief poederkool. Full-scale is één rwzi uitgebreid met ozonisatie (incl. bestaande zandfiltratie in Neugut nabij EAWAG). In 2015 zijn nog drie rwzi’s uitgebreid: twee met een nageschakelde poederkooldosering en één met ozonisatie. 

 

Op basis van de kennis en ervaring met het ontwerp en de bedrijfsvoering van deze full-scale installaties, zijn in dit rapport uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van de dimensionering van de installaties en overige ontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria voor de Nederlandse situatie.

 

Ozonisatie, PAK-dosering en GAK-filtratie kunnen over het algemeen eenvoudig worden nageschakeld in Nederland op dezelfde wijze als in Duitsland en Zwitserland is gebeurd. Uiteraard dient er wel fysiek ruimte aanwezig te zijn om de nabehandelingsinstallaties te kunnen realiseren. Bovendien dienen maatregelen te worden genomen op het gebied van arbo-omstandigheden en veiligheid in het geval van ozonisatie of PAK-behandeling. De kosten bedragen, afhankelijk van de schaalgrootte van de rwzi en de gekosten techniek, € 0,15 – € 0,30 per m³ behandeld rwzi-effluent. De te behalen verwijderingsrendementen zijn afhankelijk van de stof, de toegepaste techniek, de dimensioneringsgrondslagen hiervan en de wijze van implementatie.

 

De kans op de  vorming van milieuschadelijke metabolieten door ozonisatie is reden tot zorg. Of zandfiltratie in staat is om deze metabolieten adequaat genoeg te verwijderen is onderwerp van discussie in Zwitserland en Duitsland en dient nader onderzocht te worden voor de Nederlandse situatie. Daarnaast levert de nabehandeling van effluent een forse verhoging op van het (primair) energieverbruik van behandeling van afvalwater door een rwzi.