Praktijkproef poederkooldosering in actief slib 

PACAS (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)

 

Het doel van het project PACAS is het bepalen van de effectiviteit en efficiëntie van de dosering van poederkool in het actief slib systeem ten behoeve van de verwijdering van microverontreinigingen uit het afvalwater. Hiervoor wordt op praktijkschaal op een volledige straat van een rwzi poederkool gedoseerd in het actief slib. De resultaten worden vergelijken met een referentiestraat zonder poederkooldosering.

 

Met dosering van poederkool aan actief slib (PACAS) worden naar verwachting minimaal vergelijkbare verwijderingsrendementen voor microverontreinigingen gehaald, als met nageschakelde technieken zoals ozonisatie en actief kool behandeling van rwzi-effluent. Deze nageschakelde technieken worden nu full-scale in Duitsland en Zwitserland toegepast.

 

Uit de resultaten van het lopende STOWA/TAPES project “Verwijdering van microverontreinigingen uit communaal afvalwater – een vertaling van kennis en ervaring uit Duitsland en Zwitserland”, komt naar voren dat de indicatieve kosten voor het nabehandelen van communaal effluent circa € 0,15 – € 0,30 per m³ behandeld effluent bedragen voor nageschakelde technieken met ozon en actief kool. De spreiding wordt veroorzaakt door de schaalgrootte van de zuivering en de ingezette techniek (ozonisatie, poederkool of granulair kool). De kosten voor het PACAS-proces worden ingeschat op minder dan de helft.

 

De verwachte voordelen van PACAS zijn de lage investeringen (integratie in actief slib proces) en  behandeling van de gehele aanvoer, waardoor ook tijdens hevige neerslag hoge verwijderingsrendementen kunnen worden bereikt. Dit is niet het geval bij de nageschakelde technieken.


In het PACAS-project wordt onderzoek gedaan naar:

  • De effectiviteit van poederkooldosering in actief slib op praktijkschaal.
  • De kosten en baten van deze poederkooldosering, inclusief de behaalde verbetering van de effluentkwaliteit.
  • De effecten van deze poederkooldosering op het zuiveringsproces en de slibverwerking.
     

Dit project is onderdeel van het project De Schone Maaswaterketen, waarin de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas samenwerken om de waterkwaliteit van de Maas te verbeteren. Vanuit de praktijkproef (werkpakket B)  in het project de Schone Maaswaterketen) zal informatie komen over de kosten en baten van het PACAS-proces in de vorm van o.a. verwijdering van micro-verontreinigingen uit effluenten van rwzi’s langs de Maas. Dit werkpakket wordt uitgevoerd onder de vlag van STOWA. De baten zullen in werkpakket A worden doorvertaald naar verwachte effecten op de ecologische kwaliteit van het Maaswater en naar andere baten, zoals de effecten voor de drinkwatervoorziening. 

 

De praktijkproef wordt begeleid door Royal Haskoning DHV en LeAF. Mirabella Mulder is betrokken bij het praktijkonderzoek naar PACAS als projectleider vanuit het project de Schone MaasWaterKeten en als coördinator verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater vanuit STOWA.