Expertgroep Waterfabriek

 

Om de kennis en ervaringen op het gebied van de verwijdering van microverontreinigingen te borgen en te delen, heeft STOWA het initiatief genomen voor de expertgroep Waterfabriek. Het doel van de expertgroep is om vakdeskundigen met elkaar in contact te brengen en om kennis en ervaring uit te wisselen, die gaandeweg de projecten over verwijdering van microverontreiniging worden opgedaan.

 

Het betreft de volgende projecten:

a. Waterfabriek Hoogheemraadschap van Delfland: ozonisatie van rwzi-effluent in combinatie met zandfiltratie op rwzi Groote Lucht.

b. Rwzi Horstermeer: optimalisatie Granulair Actief Koolfiltratie door inzet van ozon 1-stepfilter op rwzi Horstermeer.

c. Schone Maaswaterketen: Onderzoek naar effecten doseren van poederkool aan actief slib (PACAS)

d. Gozond Water: Onderzoek naar multibarriere technieken om de waterkringloop te sluiten tussen rwzi effluent en drinkwater (o.a. coagulatie, ozonisatie en keramische microfiltratie van effluent van rwzi Wervershoof)

 

Daarnaast werkt de expertgroep aan het zoveel mogelijk met elkaar laten overeenstemmen van analyse- en meetprogramma’s, met als doel de onderzochte methoden en technieken, alsmede de behaalde resultaten zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken.

 

Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen in deze expertgroep zijn:

  • Analysestrategieën: gidsstoffen en effectmetingen
  • Opzet pilots: instellingen, ontwerpgrondslagen etc.
  • Resultaten pilots: aanpassingen gedurende onderzoek en vergelijking uiteindelijke resultaten
  • In kaart brengen kosten en baten verschillende technieken

 

Voorzitter: Henry van Veldhuizen van Waterschap  Vallei en Veluwe

Secretaris: Mirabella Mulder

 

De expertgroep komt twee keer per jaar een dagdeel bij elkaar. Het programma wordt gemaakt op basis van input van de deelnemers. Let op: vanwege de uitwisseling van deels vertrouwelijke informatie, staan de bijeenkomsten van de expertgroep alleen open voor genodigden.

 

Op 18 januari 2018 is er een  drukbezocht openbaar symposium georganiseerd om de resultaten van de projecten in de Expertgroep Waterfabriek te delen. Voor een verslag van de dag inclusief video’s van de presentaties klik hier.