Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater
(STOWA/Ministerie I&W)

 

Mirabella Mulder is een expert op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater. Al meer dan 10 jaar is zij bij diverse projecten betrokken als ontwerper, technoloog en projectmanager. In 2019 is het innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater van start gegaan. Dit programma stimuleert en ondersteunt technologieën welke op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om nu direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Interessante technologieën worden onderzocht op technische haalbaarheid en vergeleken met bewezen technologieën op CO2-footprint, effluentkwaliteit en kosten. Indien een innovatie beter scoort op één van deze punten en kansrijk is voor toepassing in de praktijk in de komende 5-7 jaar worden pilots uitgevoerd. Om dit te toetsen heeft Mirabella Mulder een interactief CO2-footprintmodel gemaakt en richtlijnen opgesteld waaraan een haalbaarheidsstudie moet voldoen, inclusief uitgangspunten voor het ontwerp en kostenberekeningen.

 

Mirabella Mulder ondersteunt STOWA bij de uitvoering van dit programma op het gebied van projectmanagement, inhoudelijke kwaliteitsborging en kennisdeling. 

 

Snel op de hoogte zijn van wat het innovatieprogramma inhoudt?

Het innovatieprogramma is recent gepresenteerd op de Aquatech Amsterdam in november 2019. Alle 20 projecten zijn gepitcht in 7 minuten in 4 thema’s. Binnen een uur ben je volledig op de hoogte van wat er speelt binnen een thema. Surf hiervoor naar één van de onderstaande youtube links.

Download STOWA 2019-12 of  STOWA 2019-12a (english version).

 

Overige projecten van Mirabella Mulder Waste Water Management
op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater
(zie ook projectlinks rechter zijbalk)

 

Ondersteuning  Regeling Demonstratie-installaties ten behoeve van verwijdering van medicijnresten en overige microverontreinigingen uit afvalwater (2018)
In het kader van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdelijk geld beschikbaar voor de financiering van vergaande zuivering van medicijnrsten op rwzi’s. Doel is om de beweging op gang te brengen naar betere verwijdering uit huishoudelijk afvalwater van microverontreinigingen zoals medicijnresten. Voor de invulling van deze regeling heeft Mirabella Mulder deelgenomen aan het kernteam zuiveringspilots (Ministerie, STOWA, Unie van Waterschappen, RWS, Taskforce medicijnresten)

 

Secretaris Expertgroep Waterfabriek (2015-2018): Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de volgende STOWA-projecten :

a. Waterfabriek Hoogheemraadschap van Delfland: ozonisatie van rwzi-effluent in combinatie met zandfiltratie op rwzi Groote Lucht.

b. Rwzi Horstermeer: optimalisatie Granulair Actief Koolfiltratie door inzet van ozon 1-stepfilter op rwzi Horstermeer.

c. Schone Maaswaterketen: Onderzoek naar effecten doseren van poederkool aan actief slib (PACAS)

Mirabella Mulder was secretaris van de Expertgroep Waterfabrieken en organiseerde tweejaarlijks een bijeenomst voor de genodigden. De kennisdeling tussen STOWA-projecten op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater vindt vanaf 2019 plaats binnen het innovatieprogramma.

 

De Schone MaasWaterKeten (2015-2019): Het Maasstroomgebied is een samenwerking ontstaan tussen de Maaswaterketenpartners onder de titel ‘een Schone Maaswaterketen’. Eén van de mogelijkheden om de kwaliteit van de Maas te verbeteren is door aanvullende zuivering van het afvalwater op de rwzi’s. Hiervoor zijn verschillende, nageschakelde technieken beschikbaar. In de Schone Maaswaterketen is een nieuwe, innovatieve technologie full-scale onderzocht: poederkooldosering aan het actief slib: PACAS (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge). In dit project is aangetoond dat een verdubbeling van het verwijderingsrendement van microverontreinigingen kan worden behaald voor microverontreinigingen door dosering van 15 mg/l poederkool aan het influent. De kosten zijn  lager dan bij nageschakelde technieken (0,05 cent per kubieke meter t.o.v. 0,10-0,20 cent per kubieke meter). Daarnaast wordt de verwijderingscapaciteit voor nutriënten zoals stikstof en fosfaat verhoogd en verbeteren de slibontwateringseigenschappen van het slib (Download PACAS-rapport STOWA 2018-02). Mirabella Mulder was betrokken bij het praktijkonderzoek naar PACAS als initiator, projectleider vanuit het project de Schone MaasWaterKeten en inhoudelijk dicht betrokken vanuit haar rol rondom afstemming en kwaliteitsborging van diverse STOWA-projecten op het gebied van verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater vanuit STOWA van 2015-2018.

 

G(e)ozond Water (2017- 2018): Drinkwaterbedrijf PWN/PWNT (PWN) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken gezamenlijk aan kringloopsluiting, gezuiverd afvalwater (effluent) als bron voor proces- en/of drinkwater. Met behulp van (drink)waterzuiveringstechnologieën wordt getracht microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit rwzi-effluent vergaand te verwijderen. Mirabella Mulder heeft PWN en HHNK ondersteund op het gebied van kwaliteitsborging en opzet het project.

 

STOWA-studie inventarisatie Buitenlandse technieken (2015): Het doel van dit project was het vertalen van de opgedane full-scale kennis en ervaring in Duitsland en Zwitserland met technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van communale zuivering naar de Nederlandse situatie. Voor het TAPES-project heeft deze opdracht geresulteerd in de aanlevering van kengetallen voor kostenberekeningen voor het Beslissing Ondersteunend Model. Voor het STOWA-project is daarnaast dieper ingegaan op dimensioneringsgrondslagen, bedrijfsvoering, beheer en onderhoud en milieuaspecten van de verschillende technieken in Duitsland en Zwitserland, in vergelijking met de Nederlandse situatie. Ook is een vergelijking met eerdere Nederlandse STOWA-studies op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen gemaakt. Mirabella Mulder heeft voor deze opdracht het projectmanagement uitgevoerd en samen met Grontmij Köln GmbH de inhoudelijke kostenberekeningen gemaakt en het rapport geschreven (Download STOWA-rapport 2015-27).

Demosite Antonius Ziekenhuis Sneek (2013/2014): Realisatie van een demosite waar onderzoek en testen kunnen worden gedaan naar de behandeling van verschillende typen ziekenhuisafvalwater. Hiervoor zullen drie verschillende stromen afvalwater uit het Antonius Ziekenhuis te Sneek worden verzameld: geel water (urine), zwart water (urine en fecaliën) en ziekenhuisafvalwater. Mirabella Mulder heeft in dit project het Programma van Eisen opgesteld en begeleidt de realisatie en inbedrijfname.
 

Vertegenwoordiging STOWA in project ‘Nieuwe Stoffen waterketen Limburg (2012): In dit project is bekeken wat maatschappelijk gezien (kosten, volksgezondheid, milieu, duurzaamheid etc.) de meest effectieve oplossing is voor het verwijderen van humane en dierlijke geneesmiddelen, hormonen en hun afbraakproducten in de watercyclus in Limburg. De kosten voor uitbreiding van de drinkwaterbereiding of zuivering van effluenten van rwzi’s bleken hierin vergelijkbaar.
 

VROM-project “Zuivering van geneesmiddelen uit afvalwater” (2011): In dit project zijn voor de Tweede Kamer zuiveringsscenario’s ten behoeve van de verwijdering van geneesmiddelen(resten) uit communaal afvalwater opgesteld. Van deze scenario’s zijn de milieuwinst en de kosten bepaald. Mirabella Mulder heeft in dit project de technologische expertise geleverd voor het opstellen en doorrekenen van de verschillende zuiveringsscenario’s. De aannamen en berekeningswijzen heeft zij in een bijlage vergeleken met internationaal beleid.
 

Demo behandeling ziekenhuisafvalwater Isalaklinieken Zwolle (SLIK) (2010/2011). SLIK wat staat voor Sanitaire Lozing Isala Klinieken was de projectnaam van Waterschap Groot Salland voor de eerste demonstratie-installatie voor verwijdering van geneesmiddelen uit ziekenhuis-afvalwater. Met dit project is inzicht verkregen in de werking, kosten, bedrijfsvoering en overige operationele aspecten van verschillende zuiveringstechnieken voor de verwijdering van medicijnresten door middel van Ultra-Membraanfiltratie gevolgd door actief kool filtratie en geavanceerde oxydatie met ozon en UV/H2O2. Mirabella Mulder heeft dit project ondersteund op het gebied van (technologisch) ontwerp, realisatie, opstart en onderzoek inclusief het opstellen van de eindrapportage.
 

SOURCE: Onderzoek naar de verwijdering van geneesmiddelen(resten) uit de gecombineerde behandeling van humane urine en dierlijke dunne mest. Mirabella Mulder was de projectleider van dit unieke project.