Ontwikkelagenda Grondstoffen Waterschap Zuiderzeeland

 

Het Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor droge voeten en schoon water in de provincie Flevoland. Hiervoor beheert het waterschap kilometers aan watergangen en dijken, gemalen en zuiverings- en transportinstallaties voor rioolwater. Er komt veel op Waterschap Zuiderzeeland af. Vanuit het bestuurlijk akkoord waterketen wordt vereist, dat het inzamelen en zuiveren van rioolwater doelmatiger en dus in normale mensen termen goedkoper wordt. Tegelijkertijd wordt er gevraagd om het rioolwater vergaander te zuiveren, vanwege de impact van de lozing van microverontreinigingen op de oppervlaktewaterkwaliteit.  Deze extra reinigingstap leidt tot hogere kosten.

 

Daarnaast wordt er vanuit de maatschappij steeds meer gevraagd om een duurzame wijze van werken. Het beveiligen tegen hoog water, het op peil houden van de grond- en waterstand in de provincie Flevoland en het reinigen van rioolwater, dient zo min mogelijk fossiele energie te kosten. De waterschappen hebben hun krachten op dit punt gebundeld in het platform van de Energiefabriek. Het laatste decennium is daarbij gekomen, dat rioolwater niet alleen een last is, die gezuiverd moet worden met zo min mogelijk energie, maar ook een bron van nieuwe grondstoffen. Hetzelfde geldt voor afvalstromen uit het watersysteem zoals baggerslib en maaisel. Deze afvalstoffen zijn of bevatten waardevolle grondstoffen. 

 

Ten aanzien van de terugwinning van grondstoffen heeft waterschap Zuiderzeeland in 2017 een ontwikkelagenda grondstoffen ontwikkeld. Deze ontwikkelagenda moet helderheid gaan geven over de marsroute die het waterschap wil volgen om grondstoffen terug te winnen, zowel uit rioolwater als uit het watersysteem. 

Mirabella Mulder Waste Water Management leverde  de inhoudelijke ondersteuning hiervoor, zoals technische expertise op het gebied van de mogelijkheden van het terugwinnen en opwerken van grondstoffen en het doorrekenen van het primaire energieverbruik en de financiële consequenties hiervan.

 

Daarnaast heeft Mirabella Mulder Waste Water Management Waterschap Zuiderzeeland ondersteund door het opstellen van business cases voor de terugwinning van cellulose uit rioolwater op de AWZI Zeewolde en (hoog-rendements) vergisting op AWZI Almere.